Skip to content

ПОЗИВ За достављање понуда за набавку каталога производа

Институт за проучавање лековитог биља

»Др Јосиф Панчић«

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института године упућује се

 

ПОЗИВ

За достављање понуда за набавку каталога производа Института заведене под  редним бојем 217-Б-XIX од 11.02.2020. године

 

Предмет набавке: Каталог производа Института за потребе Службе маркетинга и регистрације

 Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена.

 

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

 

  1. Извод из регистра привредних субјеката
  2. Финансијски извештај за 2019. годину
  3. Референц листа купаца

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. У понуди навести рок плаћања  и рок испоруке. Испорука fco магацин Панчево, квартално, прва испорука почетком августа. С обзиром на епидемиолошку ситуацију, комерцијална понуда се доставља на мејл, а свака комуникација се одвија путем електронске поште и телефоном.

 

Рок за достављање понуда је 21.07.2020. године до 9:00 часова.

Понуде се достављају на мејл: sturudija@mocbilja.rs

На  задњој страни коверте обавезно назначити  тачну адресу Понуђача.

Особа за контакт код Наручиоца:

  • информације за тендерску документацију, време и место отварања Понуда:

др Светлана Турудија Живановић, тел: 064/8674799,

е-маил: sturudija@mocbilja.rs

–    информације везане за техничку припрему:

Виолета Попов, тел:064/8674860, vpopov@mocbilja.rs

 

-PREUZMI DOKUMENTACIJU

-PREUZMI BROŠURU

 

administrator@mocbilja.rs

This Post Has 0 Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back To Top