Skip to content

Конкурс за пријем у радни однос – Шеф рачуноводства

ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ  ЛЕКОВИТОГ БИЉА Др ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

 Београд, Тадеуша Кошћушка 1  

 расписује

 Конкурс

за пријем у радни однос једног извршиоца на одређено време, до 6 месеци са могућношћу заснивања радног односа на неодређено време након истека периода од 6 месеци за послове

Шеф  рачуноводства

Опис послова радног места:

 • планира, организује и руководи радом службе рачуноводства;
 •  прати и даје упутства у примени законских прописа и даје стручна   мишљења из  делокруга рада службе;
 • учествује у решавању сложених пословних промена из области рачуноводства;
 • врши обрачун производње (утврђивање повећања и смањења учинака

производње по периодичном и годишњем обрачуну);

 • учествује у припреми извештаја и информација за помоћника директора за финансије;
 • одговоран је и врши израду, попуњавање и предају  свих пореских пријава;
 • одговоран је за састављање и предају у законским роковима Финансијских извештаја и Пореског биланса;
 • врши састављање и израду  периодичних (месечних) обрачуна и завршних рачуна;
 • спроводи обезбеђење ажурног и уредног исказивања промена на   средствима и изводима финансијских средстава ;
 • врши формирање  аналитичког контног оквира;
 • учествује у изради општих аката из области финансија и књиговодства (правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, правилника о вршењу пописа, правилника о калу итд;
 • подноси извештај о раду помоћнику директора за финансије;
 • преузима одговорност за ажурност, уредност и тачност књиговодствене

евиденције у складу са законским прописима;

 •  припрема податке и координира активности везане за ревизију годишњих финансијских извештаја;
 • прати ДМТ и -директне материјалне трошкове научника по пројектима, припрема и доставља документацију по пројектима као прилог за извештаје Министарству,
 • попуњава тромесечне и годишње извештаје за статистику.
 • врши обраду и књижење документације и израду финансијског извештаја за  Синдикалне организације,

           

Услови за обављање послова радног места:

Високо образовање– Економски факултет:

 • на студијама другог степена (мастер академске), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

или

 • на студијама првог степена (основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • поседовање сертификата за самосталног рачуновођу или за овлашћеног рачуновођу.
 • 5 година радног искуства на пословима шефа рачуноводства,
 • познавање рада на пословно информационом систему.
 • добро познавање Међународних рачуноводствених стандарда
 • добро познавање рада у Office пакету

 

 

Вештине и особине које  треба да поседује кандидат за позицију:

Шеф рачуноводства:

 

 • Познавање законских правила и прописа
 • Развијена вештина комуникације и преговарања
 • Способност доношења брзих, самосталних одлука
 • Оријентисаност ка остваривању резултата
 • Способност извршавања задатака у роковима
 • Предност искуство на сличним пословима или ревизији
 • Спремност на тимски рад

 

Пријаве се подносе поштом на адресу:

Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ Београд,

Тадеуша Кошћушка бр. 1, 11000 Београд

Поштански фах 53,

са назнаком „За конкурс“  или  мејлом на адресу: office@mocbilja.rs

Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати доставе у оригиналу или овереној копији следећу документацију: своју радну биографију (CV),уверење о држављанству

Р Србије, извод из матичне књиге рођених, дипломе о стручној спреми, доказ о радном  искуству ( копије уговора или  потврда претходног послодавца), сертификат за самосталног рачуновођу, уверење о здравственој способности и уверење да против кандидата није покренута истрага нити је подигнута оптужница.

 

Провере стручне оспособљености кандидата и компетенција за обављање послова  на радном месту за које се расписује оглас биће извршене  усменим путем.

Рок за пријаву на конкурс је 10 дана од дана објављивања у периодичном издању Националне службе запошљавања.

Институт задржава право да не изабере ниједног од пријављених кандидата.

 

 

 

administrator@mocbilja.rs

Back To Top