Skip to content

Конкурс за пријем у радни однос на неодређено време – Помоћник директора за продају и маркетинг

 

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ  ЛЕКОВИТОГ БИЉА “ДР ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

 Београд, Тадеуша Кошћушка 1  расписује

 

Конкурс

за пријем у радни однос на неодређено време   једног извршиоца за послове

 

Помоћник директора за продају и маркетинг

Опис послова радног места:

 • организује и координира целокупан рад у Сектору,
 • организује и одговоран је за целокупну продају производа Института
 • доноси план продаје и план маркетинга за одређени период,
 • предлаже продајну политику Института (цене и услови продаје )
 • врши испитивање и обраду тржишта у вези са делатношћу Института
 • одржава сталне контакте са пословним партнерима
 • врши уговарање послова из делокруга продаје и маркетинга
 • стара се о правилном току документације у Сектору
 • издаје радне налоге свим запосленима у Сектору и контролише њихово извршење
 • извештава директора о резултатима продаје, кроз месечне и годишње извештаје.
 • одговоран је за законитост, стручност и експедитивност свих послова и задатака из делокруга Сектора
 • врши надзор над правилном употребом средстава заштите на раду и одговоран је за њихово правилно коришћење,
 • одговара за радну дисциплину у Сектору
 • организује послове на решавању рекламација,
 • спроводи утврђену политику квалитета
 • врши и друге послове по налогу директора Института.

 

Услови за обављање послова радног места:

Високо образовање- Економски или  Фармацеутски факултет:

 • на студијама другог степена (мастер академске), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

или

 • на студијама првог степена (основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ), по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
 • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • радно искуство од три године на комерцијалним пословима,
 • знање једног страног језика,
 • да поседује организаторске способности,
 • да није осуђиван за привредне преступе

 

Знања, вештине и особине које  треба да поседује кандидат за позицију:Помоћник директора за продају и маркетинг

 • Смисао за тимски рад
 • Искуство у области  продаје, маркетинга и управљања ( пoжељно радно искуство на руководећим позицијама  на комерцијалним пословима у области продаје лекова, помоћних лековитих средстава и дијететских производа)
 • Способност самосталног доношења важних одлука
 • Комуникативност, организованост, динамичност и сналажљивост
 • Спремност на стално усавршавање
 • Вештине презентације, лидерства, вођења кампања
 • Знање енглеског језика,
 • Возачка дозвола Б категорије

 

Пријаве се подносе поштом на адресу:

Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ Београд,

Тадеуша Кошћушка бр. 1, 11000 Београд

Поштански фах 53,

са назнаком „За конкурс“  или  мејлом на адресу: office@mocbilja.rs

Уз пријаву на конкурс потребно је да кандидати доставе у оригиналу или овереној копији следећу документацију: своју радну биографију (ЦВ),уверење о држављанству Р Србије, извод из матичне књиге рођених, дипломе о стручној спреми, доказ о радном искуству ( копије уговора или  потврда претходног послодавца), уверење о здравственој способности, уверење да кандидат није осуђиван за привредне преступе и уверење да против кандидата није покренута истрага нити је подигнута оптужница.

Провере стручне оспособљености кандидата као и компетенција за обављање послова  на радном месту за које се расписује оглас биће извршене  усменим путем.

Рок за пријаву на конкурс је 10 дана од дана објављивања у периодичном издању Националне службе запошљавања.

Институт задржава право да не изабере ниједног од пријављених кандидата.

 

 

 

 

 

 

administrator@mocbilja.rs

Back To Top