Skip to content

ПОЗИВ За достављање понуда за набавку више врста хемијских и фармацеутских сировина за потребе Сектора производње

Институт за проучавање лековитог биља

,,Др Јосиф Панчић“

 

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института године заведене под  редним бојем  880 од  04.06.2021. године упућује се

  

ПОЗИВ

 

За достављање понуда за набавку више врста хемијских и фармацеутских сировина за потребе Сектора производње

 

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива.

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

 

  1. Референц листа купаца
  2. Спецификације сировина

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена и услови плаћања.

Рок за достављање понуда је  24.06.2021. године до 9:00 часова.

 С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије, 24.06.2021. године у 9:15 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, Трг Николе Пашића бр. 5, Београд.

 Понуде се достављају лично или поштом на адресу:

Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“

Трг Николе Пашића бр. 5, Београд-лично

Ул. Тадеуша Кошћушка бр.1, Београд-поштом

е-маил: office@mocbilja.rs

са назнаком: ,,Понуда за набавку хемијских и фармацеутских сировина’’

На  задњој страни коверте обавезно назначити  тачну адресу Понуђача.

 Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир економски најповољнију понуду, према Критеријумима за пондерисање, који су саставни део документације.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

 Контакт особе за додатне информације:

 

  • за тендерску документацију, време и место отварања Понуда

др Светлана Турудија Живановић, тел: 064 867 4 799

е-маил: sturudija@mocbilja.rs

–     везане за техничке детаље

др Снежана Димитријевић, тел: 064 867 4 882

е-маил:  sdimitrijevic@mocbilja.rs

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator@mocbilja.rs

Back To Top