Skip to content

Potrošač ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Pravilnika o postupku i načinu rešavanja reklamacija potrošača na robu.

Potrošač svojim potpisom na dostavnom listu prilikom preuzimanja paketa potvrđuje da je robu primio u ispravnom stanju.

Zakon ne predviđa povrat sledeće robe: robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj +381 13 2517-559 ili nam pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@mocbilja.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovete telefonom na broj+381 13 2517-559 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu reklamacije@mocbilja.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan Pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice (pravilnik možete preuzeti OVDE).

Svoj zahtev za reklamaciju na proizvode kupljene na internet sajtu potrošač može prijaviti ONLINE prodavnici Instituta „Dr Josif Pančić“ upućivanjem email poruke na adresu reklamacije@mocbilja.rs. Obavezan deo sadržine Zahteva za reklamacije jeste broj narudžbine (broj pošiljke koji ste dobili u email poruci prilikom potvrde kupovine) i broj računa po kome je transakcija realizovana. ONLINE prodavnica Instituta „Dr Josif Pančić“, Beograd će elektronskim putem potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i na upućen zahtev odgovoriti saglasno zakonski definisanim rokovima (u roku od 5 radnih dana od datuma podnošenja reklamacije), prosleđivanjem reklamacionog lista na email koji je potrošač označio kao kontakt u kome će biti sadržana i odluka ONLINE prodavnice Instituta „Dr Josif Pančić“ o daljem postupanju po pitanju prosleđene reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 10 radnih dana. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Ukoliko ONLINE prodavnica Instituta „Dr Josif Pančić“, Beograd iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužna je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac je, u slučaju da odbije reklamaciju:

– dužan da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)

– dužan da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

 

ONLINE prodavnica Instituta „Dr Josif Pančić“ je dužna da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru o prodaji na daljinu

Back To Top