Skip to content

НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА

На основу одредби Правилника о ближем уређивању поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ Београд, бр. 869/1 од 04.07. 2017. године

 

ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЛЕКОВИТОГ БИЉА

„ДР ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ БЕОГРАД

Тадеуша Кошћушка бр. 1, 11000 Београд

 

Упућује

 

П О З И В

за достављање понуда у отвореном поступку набавке бр.

Б 804-XIX

 

Предмет набавке: Набавка услуге осигурања имовине и лица за период од 12 месеци од 01.07.2020. године до 30.06.2020. године са могућношћу склапања уговора на период до 3 године

Набавка услуге осигурања имовине и лица, спроводи се по партијама, према спецификацији која је саставни део Позива Наручиоца.

Основица осигурања  ИМОВИНЕ једнака  је набавној књиговодственој вредности предметне имовине, а према вредностима које евидентиране у пословним књигама ИНСТИТУТА на дан 31.05.2020 .године.

Oсновица осигурања ЛИЦА једнака је стварном броју запослених у Институту на дан 31.05.2020. године и просечном броју ангажованих на уговор о привременим и повременим пословима.

Понуде се сачињавају према упутству и достављају у запечаћеној коверти, на адресу ИНСТИТУТА, са назнаком: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БР. Б 804-XIX НЕ ОТВАРАТИНа полеђини коверте понуђач назначава своју адресу и телефон.

Благовремене су оне понуде, које су приспеле у ИНСТИТУТ, на адресу ул. Зелени венац 2/III  до 25.06.2020. године у 14:00 часова.

Понуде ће бити отворене комисијски, 26.06.2020. године у 10:00 часова у присуству овлашћених представника понуђача у Београду, ул Зелени венац бр. 2/III, 11000 Београд.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир економски најповољнију понуду, према Критеријумима за пондерисање, који су саставни део документације.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

Контакт особe за додатне информације:

помоћник директора за финансије, Марија Попић,  тел: 064/8610977, е-маил: mpopic@mocbilja.rs

секретар Института, Гордана Ђорђевић тел: 064/8610754, е-маил gdjordjevic@mocbilja.rs

сарaдник у набавци, др Светланa Турудија Живановић, тел: 064/8674799, е-маил sturudija@mocbilja.rs

НАПОМЕНА:  ИНСТИТУТ задржава право да одустане од вршења избора понуђача, уколико установи да ниједна понуда не одговара условима позива и није у складу са конкурсном документацијом, односно одустане од избора из било ког другог разлога.

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator@mocbilja.rs

Back To Top