Skip to content

НАБАВКА УСЛУГЕ ИСПОРУКА ПОУЗЕЋЕМ ПРОИЗВОДА ИНСТИТУТА

Институт за проучавање лекoвитог биља »Др Јосиф Панчић«

На основу одредби Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 14.07.2017. године и Одлуке директора Института број Б 1075-1033-XIX од 31.07.2020. године упућује

 

ПОЗИВ

 За достављање понуда за набаку услуге испорука поузећем производа Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић’’ из Биљне апотеке ,,Моћ биља 2’’ у Панчеву, ул. Ослобођења бр. 78

 Набавка услуге  испорука поузећем производа Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић’’спроводи се према елементима који су наведени у комерцијалном делу понуде, а  која је саставни део Позива Наручиоца.

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива.

Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена.

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима на српском језику. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији као и евентуално накнадно  послатим  додатним  објашњењима   Наручиоца.   Понуда  мора  да  садржи  и  све документе  и  доказе  које  је  Наручилац  тражио  како  би  се  утврдила  испуњеност  обавезних услова, оценила озбиљност  и квалитет понуде,  односно  установила  квалификованост  Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. У понуди обавезно навести рок испоруке пошиљки, рок уплате за испоручене производе  као и рок плаћања услуге испоруке.

  Понуде се сачињавају према упутству и достављају у запечаћеној коверти, на адресу ИНСТИТУТА, са назнаком: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БР. Б 1075 1033-XIX НЕ ОТВАРАТИ.

 На полеђини коверте понуђач назначава своју адресу и телефон.

Благовремене су оне понуде, које су приспеле у ИНСТИТУТ, лично на адресу ул. Зелени венац 2/III  Београд, до 20.08.2020. године у 14:00 часова, или поштом на адресу ул. Тадеуша Кошћушка бр 1, Београд.

 С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије, 24.08.2020. године у 10:00 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, ул Зелени венац бр. 2/III, Београд.

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator@mocbilja.rs

Back To Top