Skip to content

НАБАВКА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Институт за проучавање лековитог биља

»Др Јосиф Панчић«

 

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института  заведене под  редним бојем   Б 1347-XIX-П од 29.09.2020. године упућује се

 

 

ПОЗИВ

За достављање понуда за набавку пословног простора

 

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива.

 

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

 

  1. Извод из регистра привредних субјеката
  2. Финансијски извештај за 2019. годину (потврдa о објављеном извештају)

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. У понуди навести услове плаћања.

Понуде се сачињавају према упутству и достављају у запечаћеној коверти, на адресу ИНСТИТУТА, са назнаком: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-НЕ ОТВАРАТИ.

 На полеђини коверте понуђач назначава своју адресу,телефон и мејл адресу.

Благовремене су оне понуде, које су приспеле у ИНСТИТУТ, лично на адресу ул. Зелени венац  бр. 2/III  Београд, до  14.10.2020. године у 9:00 часова, или поштом на адресу ул. Тадеуша Кошћушка бр 1, Београд.

 С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије, 14.10.2020. године у 10:00 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, ул Зелени венац бр. 2/III.

 Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир економски најповољнију понуду, према Критеријумима за пондерисање, који су саставни део документације.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

  

Контакт особe за додатне информације:

др Светлана Турудија Живановић, тел: 064 867 4 799

e-mail: sturudija@mocbilja.rs

 

      НАПОМЕНА:  ИНСТИТУТ задржава право да одустане од вршења избора понуђача, уколико установи да ниједна понуда не одговара условима позива и није у складу са конкурсном документацијом, односно одустане од избора из било ког другог разлога.

-PREUZMI DOKUMENTACIJU

Back To Top