Skip to content

НАБАВКА АПАРАТА ЗА ВОДУ И ПРАТЕЋИХ УСЛУГА

Институт за проучавање лековитог биља

,,Др Јосиф Панчић

На основу одредби Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 884 од 05.06.2014. године и Одлуке директора Института број 1438 од 22.10.2020. године упућује

 

ПОЗИВ

Предмет набавке: Набавка  апарат а  за  воду  и  пратећих  услуга  за потребе  запослених  у  Институту за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић’’

 

Набавка апрата  за воду и пратећих услуга спроводи се према елементима који су наведени у комерцијалном делу понуде, а  која је саставни део  Позива Наручиоца.

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива.

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку:

 

  1. Извод из регистра привредних субјеката
  2. Финансијски извештај за 2019 годину
  3. Референц листа пословних партнера

 

Критеријум за вредновање понуда  поред најниже понуђене цене, су и услови плаћања, рок испоруке и рок за сервисирање  апарата.

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима на српском језику. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији као и евентуално накнадно  послатим  додатним  објашњењима   Наручиоца.   Понуда  мора  да  садржи  и  све документе  и  доказе  које  је  Наручилац  тражио  како  би  се  утврдила  испуњеност  обавезних услова, оценила озбиљност  и квалитет понуде,  односно  установила  квалификованост Понуђача. У понуди навести: рок испоруке,  услове  плаћања, предлог уговора као и потврду о квалитету природно-минералне негазиране воде. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача.

Понуде се сачињавају према упутству и достављају у запечаћеној коверти, на адресу ИНСТИТУТА, са назнаком: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ -НЕ ОТВАРАТИ.

 На полеђини коверте понуђач назначава своју адресу,телефон и мејл адресу.

Благовремене су оне понуде, које су приспеле у ИНСТИТУТ, лично на адресу ул. Зелени венац  бр. 2/III  Београд, до  04.11.2020. године у 9:00 часова, или поштом на адресу ул. Тадеуша Кошћушка бр 1, Београд.

 С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије, 04.10.2020. године у 10:00 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, ул Зелени венац бр. 2/III.

 Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир економски најповољнију понуду, према Критеријумима за пондерисање, који су саставни део документације.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

Контакт особe за додатне информације:

 

Везано за тендерску документацију:

др Светлана Турудија Живановић, тел: 064 867 4 799

e-mail: sturudija@mocbilja.rs

 

      НАПОМЕНА:  ИНСТИТУТ задржава право да одустане од вршења избора понуђача, уколико установи да ниједна понуда не одговара условима позива и није у складу са конкурсном документацијом, односно одустане од избора из било ког другог рзлога.

administrator@mocbilja.rs

Back To Top