Skip to content

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Институт за проучавање лековитог биља

„Др Јосиф Панчић“

Тадеуша Кошћушка 1

11000 Београд

 

На основу члана 61  став 1 тачка 5  Закона о науци и истраживањима („Сл. Гласник РС“ бр. 49/2019 -даље: Закон) и члана 19 став 1 тачка 5  Статута  број Б 1285-В-2 од 16.9.2020.године, Управни одбор  Института за проучавање лековитог биља ,,Др Јосиф Панчић“ Београд, са седиштем у ул. Тадеуша Кошћушка 1 расписује

 

 

 КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

 НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

 Услови:

  1. да је лице из реда истраживача у научном или наставном звању;
  2. да је компетентно за област науке за коју је Институт акредитован                                    (област науке: биотехничке науке, грана науке: биотехнологија, научна дисциплина- фармација или агрономија);
  3. да поседује проверене резултате у погледу научно стручних и организаторских способности;
  4. да поседује способност у планирању и организовању научноистраживачког рада и укупне делатности Института;
  5. да поднесе писмени План рада и Програм развоја Института за мандатни период  од  четири године на који се  кандидат именује;
  6. да достави биографију са библиографијом.

Уз пријаву за конкурс кандидати треба да доставе у оригиналу или овереној копији следећу документацију:уверење о држављанству Р Србије, извод из матичне књиге рођених, дипломе о стручној спреми, одлуку о избору у  научно или наставно звање и уверење да против кандидата није покренута истрага нити је подигнута оптужница.

 

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу ПОЛИТИКА.

Управни одбор ће извршити избор кандидата по процедури предвиђеној Законом о науци и истраживањима  ( Сл. гласник РС бр 49 од 08.07.2019.)  и именовати директора најкасније у року од 15 дана од дана претходно прибављене сагласности министра.

Пријављени кандидати ће о избору  бити обавештени у року од 8 дана од дана избора.

Конкурсна документација се доставља на адресу: Институт за проучавање лековитог биља  ,,Др Јосиф Панчић“ 11000, Београд, Тадеуша Кошћушка 1, са назнаком КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити предмет разматрања.

 

PREUZMI DOKUMENT

administrator@mocbilja.rs

Back To Top