Skip to content

MACERAT, INFUZ I DEKOKT – TRI NAČINA PRIPREME ČAJA

Naziv „čaj“ podrazumeva sušene i usitnjene delove lekovitog bilja – biljnih droga – koji se koriste u fitoterapiji: cvet, nadzemni deo biljke (herba), list, koren, kora, plod i seme; i mogu biti jednokomponentni ili složeni, ukoliko u njihov sastav ulaze delovi više lekovitih biljaka. Takođe, naziv „čaj“ označava i napitak pripremljen od lekovitog bilja uz upotrebu vode kao sredstva za ekstrakciju, i obično se pripremaju prelivanjem 3g biljne droge sa 200ml vode.

Kako bi aktivni sastojci prisutni u lekovitom bilju bili raspoloživi za asimilaciju i ispoljili svoje lekovito dejstvo, pri pripremi čajeva potrebno je primeniti odgovarajuću metodu ekstrakcije, koja zavisi od osobina same biljne droge i hemijsko-fizičkih osobina aktivnih supstanci. Aktivne supstance se nalaze u ćelijama biljne droge u čvrstom ili tečnom stanju (bez obzira što čajevi predstavljaju sušene i usitnjene delove lekovitog bilja, oni ipak sadrže određeni procenat vlage), i da bi se ekstrahovali, moraju biti rastvoreni u pogodnom rastvaraču (vodi) i proći kroz ćelijsku membranu u rastvor (čaj).

Biljne droge retko sadrže samo jedan aktivan princip, već se pored aktivnih materija nalaze i inertne materije kao i materije koje čine građu droge. Te sporedne materije mogu da ubrzaju resorpciju i dejstvo aktivnog principa: šećeri potpomažu resorpciju heterozida; ili da uspore delovanje aktivnih principa: tanini vezuju aktivna jedinjenja u nerastvorljive komplekse.

Pri izradi svih ekstrakata, od velike je važnosti izbor sredstva za ekstrakciju. Potrebno je da rastvarač bude selektivan kako bi što veći procenat aktivne materije bio rastvoren, a takođe mora biti fiziološki indiferentan i netoksičan. Voda je vrlo pogodan rastvarač jer dobro rastvara veliki broj aktivnih jedinjenja: organske kiseline, mineralne soli, soli alkaloida, heterozide, saponozide, gorke materije, bojene materije, gume, šećere, sluzi, skrob, ali nije pogodna za rastvaranje alkaloid baza, etraskih ulja i masnih ulja. Voda je fiziološki normalan satojak organizma, netoksična i svuda dostupna, međutim, kao rastvarač je i neselektivna, jer osim aktivnih, ekstrahuje i balastne materije. Voda takođe ubrzava mnoge degradacione procese: hidrolizu, oksidaciju, racemizaciju; a vodene rastvore takođe lako napadaju i mikroorganizmi.

Kako se odvija ekstrakcija

Bez obzira da li je u pitanju priprema čaja kao napitka ili je u pitanju neki drugi proces ekstrakcije lekovitog bilja, nekoliko faza je zajedničko za svaki proces ekstrakcije.

Aktivni principi se nalaze, zavisno od svojih fiziko-hemijskih osobina, u ćelijama droge u vidu kompleksnih soli sa ogranskim kiselinama ili bazama. Da bi došlo do ekstrakcije neophodno je da rastvarač uđe u ćeliju, i rastvori aktivna jedinjenja koja zatim, procesom difuzije, usled razlike u koncentraciji, kroz ćelijsku membranu napuste ćelije (gde se nalaze u većoj koncentraciji) i pređu u spoljašnji deo – rastvor, gde im je koncentracija manja. Kod usitnjenih biljnih droga, pri kontaktu sa rastvaračem, paralelno se odvijaju dva procesa: jedan na površini razorene ćelije a drugi u unutrašnjosti intaktne ćelije.

U razorenoj ćeliji rastvarač neometano stupa u kontakt sa sadržajem i rastvara rastvorljive komponente. Stepen usitnjenosti droge je od velikog značaja, jer je proces rastvaranja brži ukoliko je veći broj razorenih ćelija, međutim, usitnjavanje ima svoju granicu jer ako se ekstrahuje droga usitnjena u prah, odvajanje rastvora od biljnog materijala je vrlo teško.

Kada su u pitanju čitave, nerazorene ćelije, rastvarač pre svega mora proći kroz sasušene ćelijske membrane, sačinjene od od permeabilne celuloze koja lako bubri. Bubrenje membrane je neophodno kako bi se uklonio vazduh koji se nalazi u sklopu suve membrane i ponovo uspostavila njena micelarna građa, rastvarač prešao u ćeliju korz otvore (okca) između micela, i doveo do bubrenja protoplazme i rastvaranja unutrašnjeg sadržaja ćelije. Procesom difuzije rastvoreni molekuli aktivnih supstanci iz ćelija, kroz ćelijske membrane prelaze u rastvor, usled razlike koncentracije u ćeliji i spoljašnjem delu – rastvaraču, a proces traje sve do uspostavljanja ravnoteže koncentarcija. Ekstrakcija se ubrzava mešanjem, obzirom da se u ćeliji i oko nje brzo uspostavlja ravnoteža u koncentraciji aktivnih principa.

Priprema macerata, infuza, dekokta i kataplazmi prema propisima Farmakopeje

Macerati predstavljaju vodene ekstrakte biljnih droga koji se pripremaju ekstrakcijom na sobnoj temperaturi, a namenjeni su za unutrašnju upotrebu ili za primenu u vidu obloga. Ovaj način pripreme koristi se za ekstrakciju biljnog materijala koji sadrži sluzi ili termolabilne aktivne materije. Propisan stepen usitnjenosti droge je isti kao za pripremu infuza. Maceracija se izvodi prelivanjem sušenog biljnog  materijala vodom, na sobnoj temperaturi, u staklenom ili porcelanskom sudu, uz povremeno mešanje radi brže ekstrakcije, u trajanju navedenom u uputstvu za pripremu, obično tokom 30-60 minuta. Rastvor se zatim procedi kroz pamučnu tkaninu (gazu) uz pritisak kako bi se iskoristio i deo tečnosti kojim je natopljena biljna droga, i do upotrebe se može čuvati na hladnom mestu, zaštićen od svetlosti.

Infuzi su rastvori za unutrašnju upotrebu dobijeni ekstrakcijom sušenog bilja ključalom vodom. Izrađuju se iz biljnih droga sa nežnom strukturom i iz droga koje sadrže termolabilna ili lako isparljiva aktivna jedinjenja. Usitnjenost biljne droge za pripremu infuza propisna je Farmakopejom, tako da se za listove, cvetove i zelene delove biljke koristi sito 6; za koru, grančice, koren i podanak sito 3; a za plodove i semenke sito 2. Farmakopeja takođe propisuje da se droga u porcelanskom ili staklenom sudu malo navlaži vodom u trajanju od 5 minuta, potom prelije propisanom količinom ključale vode, i uz povremeno mućkanje ostavi da odstoji 30 minuta, zatim se ispresuje na cedilu kako bi se istisla i voda kojom je natopljen biljni materijal koja takođe sadrži aktivne principe. Infuzi od biljnih droga koje sadrže etarska ulja izrađuju se u posudama sa šlifovanim zatvarčem kako ne bi došlo do gubitka isparljivih aktivnih materija. Do upotrebe se mogu čuvati na hladnom mestu, zaštićeno od svetlosti.

Dekokti su vodeni ekstrakti droga za unutrašnju upotrebu, izrađeni od droga čvrste strukture ili sa termostabilnim aktivnim principima. Stepen usitnjenosti droge za pripremu dekokta je isti kao za pripremu infuza, a sam postupak se izvodi tako što se  droga navlaži delom vode tokom 5 minuta, potom se doda ostatak vode, jednolično izmeša i sve greje na vodenoj pari na 90°C uz povremeno mešanje ili mućkanje tokom 30 minuta, a zatim se vruće procedi. Ostatak se istište i ispere ključalom vodom dok se ne dobije propisana količina dekokta. Do upotrebe se mogu čuvati na hladnom mestu zaštićeno od svetlosti.

Farmakopeja propisuje da se od 10 delova biljne droge izrađuje 100 delova ekstrakta, osim kada su u pitanju ekstrakti droga koje sadrže sluzi – tada se od 10 delova droge izrađuje 200 delova ekstrakta. Takođe, Farmakopeja propisuje i da se infuzi i dekokti mogu konzervisati upotrebom metilhidroksibenzoata (0.1%) i upotrebiti u roku od 3 dana od izrade za pripremu složenijih farmaceutskih oblika.

Kataplazme su posebna vrsta čajeva namenjenih za spoljnu upotrebu. Stepen usitnjenosti biljne droge za pripremu kataplazmi je veči nego kod čajeva za unutrašnju upotrebu: samlevena je u prah i prosejana kroz sito 0.75. Ove biljne droge kao aktivne materije sadrže uglavnom sluzi (laneno seme) ili jedinjenja sa hiperemizirajućim dejstvom (slačica). Primenjuju se za obloge, u vidu kaše pomešane sa hladnom ili toplom vodom: hladne ili tople kataplazme. Namena im je hlađenje ili zagrevanje na mestu primene ili ubrzavanje procesa gnojenja.

Obzirom da čajne mešavine nisu homogeni i tačno dozirani preparati, ne smeju sadržati biljne droge jakog dejstva. Čuvaju se u posudama od prikladnog materijala, najčešće metalnim kutijama ili vrećicama od duple hartije, zaštićeno od svetlosti i vlage.

Ekstrakcija – priprema čaja u kućnim uslovima

Uzimajući u obzir procese ekstrakcije, osobine biljnog materijala, aktivnih materija prisutnih u lekovitom bilju i osobine vode, pri pripremi čaja, bilo da je monokomponentni ili čajna mešavina, potrebno je pridržavati se uputstva za upotrebu štampanog na ambalaži. Preporučeni način ekstrakcije za svaki čaj određen je kako bi pripremljeni napitak sadržao maksimalnu količinu aktivnih materija i ispoljio optimalno delovanje. Kod biljnih droga koje sadrže i taninske materije, važno je poštovati vreme ekstrakcije, kako bi se ograničila ekstrakcija tanina, ukoliko čaj (ili mešavina) nije pre svega namenjen za tretman upale sluzokože ili dijareje. Kod biljnih droga robusnije građe, čvrstih, kožastih listova, ili kada su u pitanju koren, kora ili stabljike, obično je preporuka da se propisana količina čaja prelije hladnom vodom i zagreje do ključanja, kako bi se aktivne materije oslobodile iz ćelija. Za čajne napitke koji se pripremaju ključalom vodom, dobro je čaj nakvasiti sa malo vode, dok se voda za prelivanje zagreje do ključanja, a ekstrakciju vršiti u posudi sa poklopcem, uz povremeno mućkanje, kako bi se sačuvale isparljive aktivne materije. Ukoliko bi za pripremu čajnih napitaka koji se pripremaju metodom infuzije ili maceracije, bio primenjen postupak dekokcije, došlo bi do razaranja aktivnih materija i takav napitak ne bi ispoljio odgovarajuće lekovito dejstvo.

Čaj je najbolje upotrebiti sveže pripremljen. Međutim, kada je u pitanju priprema veće količine čaja, namenjene za upotrebu tokom dana, obzirom da je voda pogodna sredina za razvoj bakterija, a takođe ubrzava i degradacione procese, hidrolizu i oksidaciju, pripremljeni čaj bi trebalo utrošiti tokom 12-24h od pripreme, a do upotrebe ga čuvati na hladnom mestu, zaštićeno od svetlosti.

Kod pojedinih čajeva postoji više preporučenih načina za pripremu, zavisno od prevashodne namene čaja

Kod zelenog i crnog čaja, ukoliko se koriste kao čajevi za uživanje, za osveženje ili zbog anti-oksidacionih svojstava, preporučuje se prelivanje vrelom vodom (80-90°C) i čaj treba ocediti posle 3-5 minuta (prema ukusu) kako bi se izbegla ekstrakcija veće količine tanina, dok, ukoliko se ovi čajevi koriste kao sredstvo za zaustavljanje dijareje, ekstrakcija se vrši ključalom vodom i može trajati 15-30 minuta, radi maksimalne ekstrakcije tanina.

Čaj od lista žalfije takođe se može pripremiti kao infuz ukoliko mu je namena dezinfekcija sluzokože usta i grla, ili se pije kao sredstvo protiv pojačanog znojenja tokom krećeg vremenskog perioda. Ukoliko se pak koristi u sklopu Brojsove terapije, uz sokove od povrća i primenu Brojsove čajne mešavine, kada se pije u većoj količini, čaj od žalfije je potrebno prokuvati na način da ključa u otvorenom sudu nekoliko minuta, kako bi toksična jedinjenja na bazi tujona bila razložena i isparila.

This Post Has 2 Comments

  1. Najlepse zahvaljujem na trudu i vremenu utrosenom za sastav ovog teksta. Ja sam nasao odgovore na svoja pitanja, a prosledicu ga odredjenom broju ljudi kojim ce, verujem, takodje biti interesantno da procitaju.

    Pozdrav,
    Sasa

    1. Poštovani Saša, veoma me raduje što ste zadovoljni tekstom i od srca Vam zahvaljujem na predloženoj temi 🙂

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back To Top