Skip to content

ПОЗИВ За достављање понуда за набавку стаклене амбалаже у 2021. години за потребе Сектора производње Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић’’ у Панчеву

Институт за проучавање лековитог биља

,,Др Јосиф Панчић“

На основу одредби Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869/1 од 04.07.2017. године и Одлуке директора Института број      587 од 23.04.2021. године упућује

 

ПОЗИВ

За достављање понуда за набавку стаклене амбалаже у 2021. години за потребе Сектора производње Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић’’ у Панчеву

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива.

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

  1. Референц листа купаца
  2. Cпецификације

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена и услови плаћања.

Рок за достављање понуда је 06 .05.2021. године до 12:00 часова.

С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије, 06 .05.2021. године у 13:00 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, Трг Николе Пашића бр. 5, Београд.

Понуде се достављају лично или поштом на адресу:

Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“

Трг Николе Пашића бр. 5/6, Београд-лично

Ул. Тадеуша Кошћушка бр.1, Београд-поштом

са назнаком: ,,Понуда за набавку стаклене амбалаже’’

На  задњој страни коверте обавезно назначити  тачну адресу Понуђача.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир економски најповољнију понуду, према Критеријумима за пондерисање, који су саставни део документације.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

НАПОМЕНА:

Наручилац задржава право да одустане од вршења избора понуђача уколико установи да ниједна понуда не одговара условима позива, односно одустане од избора из било ког другог разлога.

Контакт особe за додатне информације:

– за тендерску документацију, време и место отварања Понуда:

др Светлана Турудија Живановић, тел: 064 867 4 799

e-mail: sturudija@mocbilja.rs

–     везане за техничке детаље:

др Снежана Димитријевић, тел: 064 867 4 882

е-mail:  sdimitrijevic@mocbilja.rs

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator@mocbilja.rs

Back To Top