Skip to content

ПОЗИВ Предмет набавке: Амбалажа за потребе Сектора производње Института

Институт за проучавање лековитог биља

»Др Јосиф Панчић«

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института за достављање понуда за набавку амбалаже заведене под  редним бојем 232-XIX од 23.02.2021. године упућује се

 

ПОЗИВ

Предмет набавке: Амбалажа за потребе Сектора производње Института

  

ПАРТИЈА 15 Транспортне кутије са штампом назива Института и заштитног знака

ПАРТИЈА 24 ОПП Термофолија

ПАРТИЈА 25 ПЕНГ Термофолија

ПАРТИЈА 27 Амбалажа за филтер чајеве: Филтер омотнице (12 врста), Конац за филтер чајеве, Етикета за филтер чајеве

ПАРТИЈА 29 Натрон вреће

ПАРТИЈА 32 Алуминијумске тубе a 30 мл

ПАРТИЈА 33 ПП вреће

ПАРТИЈА 34 Риколо кесе

ПАРТИЈА 35 ПЕТ флашице a 150 мл са клик-клак затварачем

ПАРТИЈА 36 ПЕ затварач за теглице a 200 мл

Набавка АМБАЛАЖЕ за потребе Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић’’спроводи се према елементима који су наведени у комерцијалном делу понуде, а  која је саставни део Позива Наручиоца.

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива и раде у складу са Законом о предметима опште употребе 25/2019.

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима на српском језику. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији као и евентуално накнадно  послата  додатна  објашњења  потребна Наручиоцу.   Понуда  мора  да  садржи  и  све документе  и  доказе  које  је  Наручилац  тражио  како  би  се  утврдила  испуњеност  обавезних услова, оценила озбиљност  и квалитет понуде,  односно  установила  квалификованост  Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. У понуди обавезно навести рок, место и начин испоруке и рок плаћања. Испорука мора бити обављена наменским возилима (не подразумева возила курирских служби).

 Понуде се сачињавају према упутству и достављају у запечаћеној коверти, на адресу ИНСТИТУТА, са назнаком: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ АМБАЛАЖЕ ПАРТИЈА бр., НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте понуђач назначава своју адресу, телефон, мејл.

Благовремене су оне понуде, које су приспеле у ИНСТИТУТ, лично на адресу Tрг Николе Пашића бр. 5,  Београд, до 02.03.2021. године у 9:00 часова, или поштом на адресу ул. Тадеуша Кошћушка бр. 1, Београд, у назначено време.

 С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије 02.03. 2021. године у 10:00 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, Трг Николе Пашића бр.5, Београд.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир најповољнију понуду, према Критеријумима за набавку, који су саставни део документације.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

Контакт особe за додатне информације:

 за тендерску документацију:  др Светлана Турудија Живановић, тел. 064/867 4 799

е-маил:  sturudija@mocbilja.rs

везане за спецификацију амбалаже и узорке:

др Снежана Димитријевић, тел. 064 867 4 882

е-маил:  sdimitrijevic@mocbilja.rs

 

    НАПОМЕНА:  ИНСТИТУТ задржава право да одустане од вршења избора понуђача, уколико установи да ниједна понуда не одговара условима позива и није у складу са конкурсном документацијом, односно одустане од избора из било ког другог разлога.

  Београд, 23.02.2021. године

 

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator@mocbilja.rs

This Post Has 0 Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back To Top