Skip to content

НАБАВКА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА

Институт за проучавање лековитог биља

»Др Јосиф Панчић«

 

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института бр. 656-XIX од 07.05.2021. године упућује се

 

ПОЗИВ

За достављање понуда за набавку рекламних производа више партија,  за потребе Службе маркетинга  

Предмет набавке:Партија 1-  ОГИ  металне хемијске оловке

                               Партија 2-  Држач за картице-CHEK

                               Партија 3-  Маркер 5 у 1-Floower

        

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена за тражени квалитет.

Доказ о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

 

  1. 1. Референц листа купаца

 Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. У понуди навести услове плаћања  и рок испоруке.

 

Рок за достављање понуда је  26.05.2021. године до 9:00 часова.

 С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије, 26.05.2021. године у1 0:00 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, Трг Николе Пашића бр. 5/6, Београд.

Понуде се достављају лично, поштом на адресу или званични е-mail Института.

Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“

Трг Николе Пашића бр. 5/6, Београд-лично

 Ул. Тадеуша Кошћушка бр.1, Београд-поштом

 e-mail: office@mocbilja.rs

 са назнаком: ,,Понуда за набавку РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА-Партија ’’        

 На  задњој страни коверте обавезно назначити  тачну адресу Понуђача.

 Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир економски најповољнију понуду, према Критеријумима за пондерисање, који су саставни део документације.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

 Контакт особe за додатне информације:

 

  • за тендерску документацију:

       др Светлана Турудија Живановић, тел: 064 867 4 799

      e-mail: sturudija@mocbilja.rs

–     везане за техничке детаље:

    Ксенија Јовановић тел: 0648610948,

     e-mail:  kjovanovic@mocbilja.rs

 

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator@mocbilja.rs

Back To Top