Skip to content

НАБАВКА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА DACIA DUSTER PRESTIGE ПО ПРИНЦИПУ ЗАМЕНА СТАРО ЗА НОВО

Институт за проучавање лековитог биља

„Др Јосиф Панчић“

 

На основу одредби Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института бр. Б-1230 од 04.09.2020. године упућује се

   

ПОЗИВ

 Предмет набавке: Путничко возило DACIA DUSTER PRESTIGE по принципу замена старо за ново

  Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности која су предмет овог Позива. Критеријуми за вредновање понуда су: најнижа укупна вредност за новo возилo, у коју је укључен бесплатан редован сервис у гарантном року, умањена за укупну вредност понуђенoг половнoг возила, услови плаћања и рок испоруке.

 

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

 

  1. Извод из регистра привредних субјеката
  2. Финансијски извештај за 2019. годину
  3. Референц листа купаца

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача.

 

У комерцијалном делу понуде, поред цене, обавезно навести: услове плаћања; рок испоруке; дужину трајања гарантног рока и предлог уговора. Понуђена цена за возило замена старо за ново је део критеријума вредновања понудa. Понуђена цена за  возило која је испод 70% од процењене вредности понуђеног возила неће бити прихваћена нити ће бити предмет бодовања.

 

Понуде се сачињавају према упутству и достављају у запечаћеној коверти, на адресу ИНСТИТУТА, са назнаком: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ВОЗИЛА-НЕ ОТВАРАТИ.

 На полеђини коверте понуђач назначава своју адресу и телефон.

Благовремене су оне понуде, које су приспеле у ИНСТИТУТ, лично на адресу ул. Зелени венац  бр. 2/III  Београд, до 18.09.2020. године у 9:00 часова, или поштом на адресу ул. Тадеуша Кошћушка бр 1, Београд.

 

С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије, 18.09.2020. године у 10:00 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, ул Зелени венац бр. 2/III, Београд.

 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир економски најповољнију понуду, према Критеријумима за пондерисање, који су саставни део документације.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

  

 

Контакт особe за додатне информације:

 

  • информације за тендерску документацију:

         др Светлана Турудија Живановић, тел: 064/8674799,

         е-маил: sturudija@mocbilja.rs

  • информације за техничке карактеристике возила које је предмет куповине као и возила које је предмет продаје, тј. замене старо за ново Драган Филиповић, тел. 064 8674788

 

Место разгледања понуђеног возила:  ул. Тадеуша Кошћушка бр.1, Београд

 

Потенцијални понуђачи пријаву за разгледање понуђеног возила треба да најаве на: е-маил: sturudija@mocbilja.rs, или тел: 064/8674799.

 

      НАПОМЕНА:  ИНСТИТУТ задржава право да одустане од вршења избора понуђача, уколико установи да ниједна понуда не одговара условима позива и није у складу са конкурсном документацијом, односно одустане од избора из било ког другог разлога.

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator@mocbilja.rs

Back To Top