Skip to content

ПОЗИВ Предмет набавке: Амбалажа за потребе Сектора производње Института

Институт за проучавање лековитог биља

»Др Јосиф Панчић«

 

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института за достављање понуда за набавку амбалаже заведене под  редним бојем Б1418-XIX од 19.10.2020. године упућује се

 

ПОЗИВ

Предмет набавке: Амбалажа за потребе Сектора производње Института

 

 

ПАРТИЈА 1 Кутије за монокомпонентне чајеве

ПАРТИЈА 2 Kолорне кутије за монокомпонентне чајеве

ПАРТИЈА 3 Кутије за чајне мешавине

ПАРТИЈА 4 Кутије за филтер чајеве

ПАРТИЈА 5 Кутије за биљне капи

ПАРТИЈА 6 Кутије за получврсте препарате са блиндруком

ПАРТИЈА 7 Кутије за получврсте препарате од целулозног картона

ПАРТИЈА 8 Кутије за получврсте препарате од хромо картона са лаком

ПАРТИЈА 9 Кутије за капсуле

ПАРТИЈА 10 Кутије за растворе

ПАРТИЈА 11 Екстемпоре кесе

ПАРТИЈА 12 Самолепљива eтикете више врста: етикете заштитини знак и етикете „Јосиф Панчић“, збирне

ПАРТИЈА 13 Самолепљиве етикете за производе

ПАРТИЈА 14 Упутства

ПАРТИЈА 15 Транспортне кутије са штампом назива Института и заштитног знака

ПАРТИЈА 16 Транспортне кутије без штампе

ПАРТИЈА 17 Тацне микровалне

ПАРТИЈА 18 Беле кесице

ПАРТИЈА 19 ПЕ Фиоле

ПАРТИЈА 20 ПЕ затварачи са капаљком за водене и уљане растворе

ПАРТИЈА 21 Апликатори за тубе и Супоформе с облогом

ПАРТИЈА 22 ПЕ назални распршивачи и ПЕ бочице са распршивачем за употребу на кожи

ПАРТИЈА 23 Кашичице

ПАРТИЈА 24 ОПП Термофолија

ПАРТИЈА 25 ПЕНГ Термофолија

ПАРТИЈА 26  Метални затварачи за сирупе

ПАРТИЈА 27 Амбалажа за филтер чајеве: Филтер омотнице (12 врста), Конац за филтер чајеве, Етикета за филтер чајеве

ПАРТИЈА 28 Натрон кесе

ПАРТИЈА 29 Натрон вреће

ПАРТИЈА 30 Селотејп

ПАРТИЈА 31 ПЕ ТУБЕ

ПАРТИЈА 32 Алуминијумске тубе a 30 мл

ПАРТИЈА 33 ПП вреће

ПАРТИЈА 34 Риколо кесе

ПАРТИЈА 35 ПЕТ флашице a 150 мл са клик-клак затварачем

ПАРТИЈА 36 ПЕ затварач за теглице a 200 мл

Набавка АМБАЛАЖЕ за потребе Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић’’спроводи се према елементима који су наведени у комерцијалном делу понуде, а  која је саставни део Позива Наручиоца.

 

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива и раде у складу са Законом о предметима опште употребе 25/2019.

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима на српском језику. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији као и евентуално накнадно  послата  додатна  објашњења  потребна Наручиоцу.   Понуда  мора  да  садржи  и  све документе  и  доказе  које  је  Наручилац  тражио  како  би  се  утврдила  испуњеност  обавезних услова, оценила озбиљност  и квалитет понуде,  односно  установила  квалификованост  Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. У понуди обавезно навести рок, место и начин испоруке и рок плаћања. Испорука мора бити обављена наменским возилима (не подразумева возила курирских служби).

 

Понуде се сачињавају према упутству и достављају у запечаћеној коверти, на адресу ИНСТИТУТА, са назнаком: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ АМБАЛАЖЕ ПАРТИЈА бр., НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте понуђач назначава своју адресу, телефон, мејл.

Благовремене су оне понуде, које су приспеле у ИНСТИТУТ, лично на адресу ул. Зелени венац 2/III  Београд, до 03.11.2020. године у 14:00 часова, или поштом на адресу ул. Тадеуша Кошћушка бр. 1, Београд, у назначено време.

 

С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије 04.11. 2020. године у 10:00 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, ул Зелени венац бр. 2/III, Београд.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир најповољнију понуду, према Критеријумима за набавку, који су саставни део документације.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

Контакт особe за додатне информације:

 за тендерску документацију:  др Светлана Турудија Живановић, тел. 064/867 4 799

е-маил:  sturudija@mocbilja.rs

везане за спецификацију амбалаже и узорке:

др Снежана Димитријевић, тел. 064 867 4 882

е-маил:  sdimitrijevic@mocbilja.rs

 

    НАПОМЕНА:  ИНСТИТУТ задржава право да одустане од вршења избора понуђача, уколико установи да ниједна понуда не одговара условима позива и није у складу са конкурсном документацијом, односно одустане од избора из било ког другог разлога.

 

 

Београд, 23.10.2020. године

-PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator@mocbilja.rs

Back To Top