Skip to content

НАБАВКА ГОТОВИХ ПОДЛОГА ЗА ИСПИТИВАЊА У МИКРОБИОЛОШКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

Институт за проучавање лековитог биља                                      ,, Др Јосиф Панчић

На основу одредби Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује,. 869/1 од 04.07.2017године и Одлуке директора Института број 109-XIX од 03.02.2021. године упућује се

 

ПОЗИВ

 За достављање понуда за набавку готових подлога за испитивања у микробиолошкој лабораторији Института за проучавање лековитог биља  ,, Др Јосиф Панчић’’  у Панчеву

 Набавка услуге  спроводи се према  елементима који су наведени у комерцијалном делу понуде, а  која је саставни део Позива Наручиоца.

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива.

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку:

 

  1. Извод из регистра привредних субјеката
  2. Финансијски извештај за 2019. годину
  3. Референц листа пословних партнера

 

Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена, услови плаћања, рок испоруке и рок трајања подлога. Испорука fcо Панчево, ул. Ослобођења бр.78.

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима на српском језику, Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији као и евентуално накнадно  послатим  додатним  објашњењима   Наручиоца.   Понуда  мора  да  садржи  и  све документе  и  доказе  које  је  Наручилац  тражио  како  би  се  утврдила  испуњеност  обавезних услова, оценила озбиљност  и квалитет понуде,  односно  установила  квалификованост  Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. Уз понуду обавезно доставити предлог уговора.

 

Рок за достављање понуда је 23.02.2021. године до 9:00 часова.

 

С ОБЗИРОМ НА ЕПИДЕМИОЛОШКУ СИТУАЦИЈУ Понуде ће бити отворене од стране Комисије,  23.02.2021. године у 10:00 часова БЕЗ присуства овлашћених представника понуђача у Београду, Трг Николе Пашића бр. 5, Београд.

PREUZIMI DOKUMENTACIJU

 

administrator@mocbilja.rs

Back To Top