skip to Main Content

Naučno veće je stručni organ Instituta koji ima najmanje sedam članova, saglasno Zakonu kojim se reguliše naučnoistraživačka delatnost.
Članovi Naučnog veća su istraživači u naučnom zvanju, zaposleni u Institutu sa punim radnim vremenom. Da bi istraživač ispunio uslov da bude član Naučnog veća, potrebno je da ima najmanje polovinu rezultata na osnovu kojeg je izvršen izbor u tekuće naučno zvanje iz oblasti kompetentne za delatnost kojom se Institut bavi.

Predsednik Naučnog veća – dr Teodora Janković, naučni savetnik
Zamenik predsednika Naučnog veća – dr Tatjana Marković, naučni savetnik

Članovi veća:

– dr Nebojša Menković, naučni savetnik
– dr Dragoja Radanović, naučni savetnik
– dr Katarina Šavikin, naučni savetnik
– dr Vanja Tadić, naučni savetnik
– dr Sofija Đorđević, viši naučni saradnik
– dr Gordana Zdunić, viši naučni saradnik
– dr Dejan Pljevljakušić, naučni saradnik.

Back To Top