Skip to content

Pokretač poslovnog i ukupnog napretka Instituta je naučnoistraživačka delatnost koja podrazumeva učešće na brojnim naučnoistraživačkim projektima koji se odvijaju po obrascu osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, a rezultat su originalna i konkurentna naučna saznanja, tehnološka rešenja i novi proizvodi, na čijoj izradi je angažovano 13 doktora nauka, 4 magistra i više mladih istraživača.

 Glavna naučnoistraživačka aktivnost se odvija u oblastima:

•    farmakognozije, hemijske karakterizacije lekovitog bilja, proizvodnih tehnologija na polju ekstrakcije biljaka, destilacije etarskih ulja, izrade savremenih galenskih oblika na bazi lekovitog bilja (kapsula, krema, gelova i sirupa).

•    plantažnog gajenja lekovitog bilja, domestikacije, selekcije, proizvodnje semena i sadnog materijala, očuvanja genetičkih izvora lekovitog bilja izvan njihovih prirodnih staništa (ex situ).

•    kontrole kvaliteta sirovina i proizvoda od lekovitog bilja.

Back To Top