skip to Main Content
Poziv Za MB Podloge

Poziv za MB podloge

Institut za proučavanje lekovitog bilja

»Dr Josif Pančić«

Na osnovu odredbi Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje,. 869/1 od 04.07.2017godine i Odluke direktora Instituta broj 1529-XIX od 28.11.2019. godine upućuje

 

POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku gotovih podloga  za ispitivanja u mikrobiološkoj laboratoriji Instituta za proučavanje lekovitog bilja             ,, Dr Josif Pačnčić’’, u Pančevu

 Nabavka usluge  sprovodi se prema  elementima koji su navedeni u komercijalnom delu ponude, a  koja je sastavni deo Poziva Naručioca.

Pravo na učešće u postupku imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku:

  1. Izvod iz registra privrednih subjekata
  2. Finansijski izveštaj za 2017. godinu
  3. Referenc lista poslovnih partnera

 

Kriterijum za vrednovanje ponuda je najniža ponuđena cena, uslovi plaćanja, rok isporuke i rok trajanja podloga. Isporuka fco Pančevo, Ul. Oslobođenja br.78.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima na srpskom jeziku, Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji kao i eventualno naknadno  poslatim  dodatnim  objašnjenjima   Naručioca.   Ponuda  mora  da  sadrži  i  sve dokumente  i  dokaze  koje  je  Naručilac  tražio  kako  bi  se  utvrdila  ispunjenost  obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost  i kvalitet ponude,  odnosno  ustanovila  kvalifikovanost  Ponuđača. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača. Uz ponudu obavezno dostaviti predlog ugovora.

Rok za dostavljanje ponuda je 03.12.2019. godine do 10:00 časova. Otvaranje ponuda je  03.12.2019. godine u 10:30 časova, Ul. Zeleni venac 2/3, Beograd.

 

NAPOMENA: naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ponuđača ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara uslovima poziva, odnosno odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.

 Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

Institut za proučavanje lekovitog bilja „ Dr Josif Pančić“, ul. Zeleni venac 2/III, 11000 Beograd, sa naznakom:,,Ponuda za za nabavku gotovih  podloga  za ispitivanja u mikrobiološkoj laboratoriji’’

Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

Osoba za kontakt:

dr Svetlana Turudija Živanović, tel. 064 867 4 799

e-mail:  sturudija@mocbilja.rs

dr Tatjana Stević, tel. 064 867 4 813

e-mail: tstevic@mocbilja.rs

Beograd, 28.11.2019.godine

 

PREUZMI DOKUMENTACIJU

 

administrator

administrator@mocbilja.rs

This Post Has 0 Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top