skip to Main Content
POZIV  Za Dostavljanje Ponuda

POZIV Za dostavljanje ponuda

Institut za proučavanje lekovitog bilja

»Dr Josif Pančić«

Na osnovu odredbi Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, broj 869 od 14.07.2017. godine i Odluke direktora Instituta broj 592 od 24.05.2019. godine upućuje

 

POZIV

 Za dostavljanje ponuda za nabaku usluge isporuka pouzećem proizvoda Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić’’ iz Biljne apoteke ,,Moć bilja 2’’ u Pančevu, ul. Oslobođenja br. 78

 Nabavka usluge  isporuka pouzećem proizvoda Instituta za proučavanje lekovitog bilja     „Dr Josif Pančić’’sprovodi se prema elementima koji su navedeni u komercijalnom delu ponude, a  koja je sastavni deo Poziva Naručioca.

Pravo na učešće u postupku imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku:

  1. Izvod iz registra privrednih subjekata
  2. Finansijski izvestaj za 2018. godinu
  3. Referenc lista poslovnih partnera

Kriterijum za vrednovanje ponuda je najniža ponuđena cena.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima na srpskom jeziku, Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji kao i eventualno naknadno  poslatim  dodatnim  objašnjenjima   Naručioca.   Ponuda  mora  da  sadrži  i  sve dokumente  i  dokaze  koje  je  Naručilac  tražio  kako  bi  se  utvrdila  ispunjenost  obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost  i kvalitet ponude,  odnosno  ustanovila  kvalifikovanost  Ponuđača. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača. U ponudi obavezno navesti rok isporuke pošiljki, rok uplate za isporučene proizvode  kao i rok plaćanja usluge isporuke.

Rok za dostavljanje ponuda je 04.06.2019. godine, do 14:00 časova.

Otvaranje ponuda je 05.06. 2019. godine u 9:00 časova, Ul. Zeleni venac 2/III, Beograd

 

NAPOMENA:

 Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ponuđača ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara uslovima poziva, odnosno odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

Institut za proučavanje lekovitog bilja „ Dr Josif Pančić“,

Ul. Zeleni venac 2/III, 11000 Beograd,

sa naznakom: Ponuda za „ Usluga isporuka pouzećem proizvoda Instituta”

Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

Osoba za kontakt kod Naručioca :

Informacije za tendersku dokumentaciju, vreme i mesto otvaranja Ponuda:

dr Svetlana Turudija Živanović, tel. 064/867 4 799

e-mail:  sturudija@mocbilja.rs;

Informacije vezane za isporuku proizvoda:

Nikola Obradović tel. 064 8610976

e-mail: nobradovic@mocbilja.rs

Beograd, 29.05.2019.godine

 

PREUZMI DOKUMENTACIJU

 

 

 

 

 

 

administrator

administrator@mocbilja.rs

This Post Has 0 Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top