skip to Main Content
POZIV  Za Dostavljanje Ponuda Za Nabavku Ulja Po Partijama

POZIV za dostavljanje ponuda za nabavku ulja po partijama

Institut za proučavanje lekovitog bilja

»Dr Josif Pančić«

Na osnovu odredbi Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, broj 869 od 14.07.2017. godine i Odluke direktora Instituta broj. : 554-XIX od 20 .05.2019. godine upućuje

 

POZIV za dostavljanje ponuda za nabavku ulja po partijama

 Partija 1:  Suncokretovo ulje

Partija 2: Maslinovo ulje

 

Nabavka suncokretovog i maslinovog ulja sprovodi se prema elementima koji su navedeni u komercijalnom delu ponude, a  koja je sastavni deo  Poziva Naručioca.

Pravo na učešće u postupku imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku:

  1. Izvod iz registra privrednih subjekata
  2. Finansijski izveštaj za 2018. godinu
  3. Referenc lista poslovnih partnera

Kriterijum za vrednovanje ponuda je najniža ponuđena cena.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima na srpskom jeziku, Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji kao i eventualno naknadno  poslatim  dodatnim  objašnjenjima   Naručioca.  Ponuda  mora  da  sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac  tražio kako bi se  tvrdila ispunjenost  obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost  i kvalitet ponude, odnosno ustanovila  kvalifikovanost Ponuđača. U ponudi navesti rok i mesto isporuke, kao i rok i način plaćanja. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača.

Rok za dostavljanje ponuda je  27.05.2019. godine, do 12:00 časova.

Otvaranje ponuda je  27.05. 2019. godine u 13:00 časova, Ul. Zeleni venac 2/III, Beograd

 

NAPOMENA:

 Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ponuđača ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara uslovima poziva, odnosno odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu:

Institut za proučavanje lekovitog bilja „ Dr Josif Pančić“,

Ul. Zeleni venac 2/III, 11000 Beograd,

sa naznakom: Ponuda za „Nabavku ulja-Partija (1 ili 2)”

Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

Osoba za kontakt kod naručioca:

Informacije za tendersku dokumentaciju, vreme i mesto otvaranja Ponuda:

dr Svetlana Turudija Živanović, tel. 064/867 4 799

e-mail:  sturudija@mocbilja.rs

Informacije vezane za kvalitet sirovina:

Milena Vujisić tel. 064 8610996

e-mail: mvujisic@mocbilja.rs

Beograd, 21.05.2019.godine

 

PREUZMI DOKUMENTACIJU :

-poziv

-suncokretovo ulje

-maslinovo ulje

 

administrator

administrator@mocbilja.rs

Back To Top