skip to Main Content
ПОЗИВ  За достављање понуда за набавку пословног простора

ПОЗИВ За достављање понуда за набавку пословног простора

Институт за проучавање лековитог биља
»Др Јосиф Панчић«

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института године заведене под редним бојем 371-XIX од 29.03.2019. године упућује се

ПОЗИВ

За достављање понуда за набавку пословног простора

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена.

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

1. Извод из регистра привредних субјеката
2. Финансијски извештај за 2017. годину (потврдa о објављеном извештају)

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. У понуди навести рок плаћања.

Рок за достављање понуда је 10.04.2018. године до 9.00 часова.
Отварање понуда ће се обавити 10.04.2019. године у 10.00 часова у Београду, Ул. Зелени венац 2/3.

Понуде се достављају лично или поштом на адресу:
Институт за проучавање лековитог биља „ Др Јосиф Панчић“, Зелени венац 2/3, Београд
са назнаком: ,,Понуда за набавку пословног простора ’’
На задњој страни коверте обавезно назначити тачну адресу Понуђача.

Особa за контакт код Наручиоца:

-информације за тендерску документацију, време и место отварања Понуда
др Светлана Турудија Живановић, тел: 064 867 4 799
e-mail: sturudija@mocbilja.rs
– информације везане за техничке детаље
Душица Бошковић, на тел: 064 867 4 887
е-mail: dboskovic@mocbilja.rs

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator

administrator@mocbilja.rs

This Post Has 0 Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top