skip to Main Content
ПОЗИВ

ПОЗИВ

Институт за проучавање лековитог биља

»Др Јосиф Панчић«

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке вд директора Института, бр Б-581-XIX од 28.04.2020. године упућује се

 

ПОЗИВ

За достављање понуда за набавку  услуге чишћења система вентилације у Сектору производње у Панчеву, Ул. Бавништански пут бр. 305

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена.

 

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

 Извод из регистра привредних субјеката

  1. Финансијски извештај за 2018. или 2019. годину
  2. Референц листа пословних партнера

 

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. У понуди навести рок плаћања, кao  и рок  за извођење радова.

Рок за достављање понуда је  05.05.2020. године до  10:00 часова.

Понуде се с обзиром на ванредно стање достављају на мејл : sturudija@mocbilja.rs

са назнаком: ,,Понуда за: Чишћење система вентилације  ’’

У складу са ситуцијом изазваном увођењем ванредног стања у Републици Србији, о ртезултатима тендера Понуђачи ће бити обавештени путем мејла.

Oсобa за контакт код Наручиоца:

 

  • Информације везане за тендерску документацију:

др Светлана Турудија Живановић, тел: 064/867 4 799

е-маил: sturudija@mocbilja.rs

  • Иинформације везане за техничке карактеристике система вентилације:

Љиљана Савић, тел: 064/867 4 856

е-маил: ljsavic@mocbilja.rs

 

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator

administrator@mocbilja.rs

Back To Top