skip to Main Content
НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МЛИНА

НАБАВКА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ МЛИНА

Институт за проучавање лековитог биља

»Др Јосиф Панчић«

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института године заведене под  редним бојем  1046-1041-XIX од  23.08.2019. године упућује се

 

ПОЗИВ

 За достављање понуда за набавку лаборaторијског млина и главе за грубо млевење за потребе Сектора науке                         

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива.

 

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

 

  1. Извод из регистра привредних субјеката
  2. Финансијски извештај за 2018. годину

 

 Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена, услови плаћања, рок испоруке. У понуди обавезно навести  гарантни рок  и трајање сервисне подршке.

Рок за достављање понуда је 27.08.2019. године до 9.00 часова.

Отварање понуда ће се обавити  27.08.2019. године у 10.00 часова у Београду, Ул. Зелени венац 2/3.

Понуде се достављају лично или поштом на адресу:

Институт за проучавање лековитог биља „ Др Јосиф Панчић“,  Зелени венац 2/3, Београд

са назнаком: ,,Понуда за набавку млина’’

На  задњој страни коверте обавезно назначити  тачну адресу Понуђача.

 

Особa за контакт код Наручиоца:

– информације за тендерску документацију, време и место отварања Понуда

др Светлана Турудија Живановић, тел: 064 867 4 799

e-mail: sturudija@mocbilja.rs

– информације везане за техничке детаље,  тел: 064 867 4 805

е-mail: dpljevljakusic@mocbilja.rs

 

PREUZIMI DOKUMENTACIJU

administrator

administrator@mocbilja.rs

Back To Top