skip to Main Content
+381-11-30-31-650 institut@mocbilja.rs Na svaku porudžbinu veću od 1.000 dinara isporuka putem AKS expressa je BESPLATNA!

Predmet nabavke: Usluge radova za izvođenje instalacija za otprašivanje i ventilaciju

Institut za proučavanje lekovitog bilja
»Dr Josif Pančić«

Na osnovu odredaba Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, broj 884 od 05.06.2014. godine i Odluke direktora Instituta broj  292 od 10.03.2017. godine upućuje

   POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku usluga zavedene pod brojem 292 od 10.03.2017. godine

Predmet nabavke:     Usluge radova za izvođenje instalacija za otprašivanje i    
                                   ventilaciju proizvodnog pogona u  objektu br. 19 u Sektoru
                                   proizvodnje Instituta za proučavanje lekovitog bilja
„ Dr Josif Pančić“, u Pančevu, ul. Bavaništanski put br. 277
 -NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA   –

Nabavka usluge Radova za izvođenje instalacije za otprašivanje i ventilaciju proizvodnog pogona u objektu br. 19, -NABAVKA, ISPORUKA I MONTAŽA   –
sprovodi se po partijama (partije 1, 2 i 3) prema specifikaciji  koja je sastavni deo Poziva Naručioca.

Pravo na učešće u postupku imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku:
1.    Izvod iz registra privrednih subjekata
2.    Finansijski izvestaj za 2016. godinu
3.    Izvestaj o radovima u poslednje tri godine.

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:
1.Najniža ponuđena cena po partijama( za svaku partiju pojedinačno)
2.Rok i način plaćanja
3.Rok završetka posla
4.Garantni rok.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima, na srpskom jeziku, prema dokumentaciji koja je sastavni deo konkursne dokumentacije.
Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima Naručioca. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost Ponuđača. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača.
Za Ponuđače koji traže avansno plaćanje, neophodno je da do potpisivanja ugovora, pribave bankarsku garanciju ili podnesu Pismo o namerama banke za davanje bankarske garancije.

Rok za dostavljanje ponuda je 31.03.2017. godine.
Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu: Institut za proučavanje lekovitog bilja    „ Dr Josif Pančić“, ul. Zeleni venac 2/III, Beograd sa naznakom: Ponuda za radove na izvođenju instalacije za otprašivanje i ventilaciju

Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

Osobe za kontakt kod Naručioca:

-informacije za tendersku dokumentaciju, vreme i mesto otvaranja Ponuda: dr Svetlana Turudija Živanović, telefon 064/867 4 799, e-mail: sturudija@mocbilja.rs
-informacije za obilazak i upoznavanje sa stanjem objekta: dr Dubravka Bigović, telefon 064 867 4 865 ili  Sreta Brkić,  telefon 064 867 4 852.

NAPOMENA:

Radovi predviđeni partijom 1 ove nabavke izvodiće se istovremeno sa građevinskim radovima koji su predmet drugih tendera.

Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ponuđača ukoliko ustanovi da ni jedna ponuda ne odgovara uslovima poziva, odnosno odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.

Beograd, 10. 03. 2017. godine

Za naručioca:
Lice zaduženo za nabavke
dr Svetlana Turudija Živnović
telefon 064/867 4 799,
e-mail sturudija@mocbilja.rs

administrator

administrator@mocbilja.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top
Search
--------------------------