skip to Main Content
+381-11-30-31-650 institut@mocbilja.rs Na svaku porudžbinu veću od 1.000 dinara isporuka putem AKS expressa je BESPLATNA!

Poziv za dostavljanje ponuda

Institut za proučavanje lekovitog bilja
»Dr Josif Pančić«

Na osnovu odredaba Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, broj 884 od 05.06.2014. godine i Odluke direktora Instituta broj 248 od 28.02.2017. godine upućuje

POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku usluga zavedene pod brojem 248 od 28.02.2017. godine

Predmet nabavke:     Usluge izvođenja radova na adaptaciji prizemlja  objekta br. 19 u Sektoru proizvodnje Instituta za proučavanje lekovitog bilja
„ DR Josif Pančić“, u Pančevu, ul. Bavaništanski put br. 277

Nabavka  usluge  Izvođenje  radova  na adaptaciji  prizemlja  objekta  br. 19, sprovodi  se prema dokumentaciji  koja je sastavni deo Poziva Naručioca.- TENDER – FAZA 1 i FAZA 2

Pravo na učešće u postupku imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku:
1.  Izvod iz registra privrednih subjekata,
2.  Finansijski izvestaj za 2016. godinu,
3.  Izvestaj o radovima u poslednje tri godine..

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:
1.  Najniža ponuđena cena,
2.  Rok i način plaćanja,
3.  Rok završetka posla,
4.  Garantni rok.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima, na srpskom jeziku, prema dokumentaciji koja je sastavni deo konkursne dokumentacije – TENDER FAZA 1 i FAZA 2. Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.
Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji i eventualno naknadno  poslatim  dodatnim  objašnjenjima   Naručioca.   Ponuda  mora  da  sadrži  i  sve dokumente  i  dokaze  koje  je  Naručilac  tražio  kako  bi  se  utvrdila  ispunjenost  obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost  i kvalitet ponude,  odnosno  ustanovila  kvalifikovanost  Ponuđača. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača.
Za  Ponuđače  koji  traže  avansno  plaćanje,  neophodno  je  da,  do  potpisivanja  ugovora, pribave bankarsku garanciju ili podnesu Pismo o namerama banke za davanje bankarske garancije.
Rok za dostavljanje ponuda je 29.03.2017. godine.
Ponude se dostavljau lično ili poštom na adresu: Institut za proučavanje lekovitog bilja „ DR Josif Pančić“, ul. Zeleni venac 2/III, Beograd sa naznakom: Ponuda za izvođenje radova adaptacije prizemlja objekta 19.
Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

Osobe za kontakt kod Naručioca:

–     informacije  za tendersku  dokumentaciju  i vreme  i mesto  otvaranja  Ponuda:  dr
Svetlana Turudija Živanović, telefon 064/867 4799, mejl  sturudija@mocbilja.rs;
–     informacije za obilazak   i upoznavanje sa stanjem objekta: dr Dubravka Bigović, telefon 064 867 4 865 ili  Sreta Brkić,  telefon 064 867 4 852.

NAPOMENA:

Svi radovi predviđeni ovom nabavkom izvodiće se istovremeno sa radovima na postavljanju elektro I mašinskih instalacija, koji su predmet drugih tendera.
Naručilac  zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ponuđača  ukoliko ustanovi da ni jedna ponuda ne odgovara uslovima poziva, odnosno odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.

Beograd, 01.03.2017. godine

Za naručioca:
Lice zaduženo za nabavke
Dr Svetlana Turudija Živnović
telefon 064/867 4799, mejl sturudija@mocbilja.rs

administrator

administrator@mocbilja.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top
Search
--------------------------