skip to Main Content
Pozovite nas: 013-2517-559 institut@mocbilja.rs Na svaku porudžbinu veću od 1.000 dinara isporuka putem AKS expressa je BESPLATNA!

POZIV Za dostavljanje ponuda za nabavku staklene ambalaže

Institut za proučavanje lekovitog bilja
»Dr Josif Pančić«

Na osnovu odredbi Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, broj 884 od 05.06.2014. godine i Odluke direktora Instituta broj 1691 od 14.12.2017. godine upućuje

POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku staklene ambalaže u 2018. godini za potrebe Sektora proizvodnje Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić’’ u Pančevu, Bavaništanski put br. 277.

Nabavka staklene ambalaže sprovodi se prema elementima koji su navedeni u komercijalnom delu ponude i koja je sastavni deo Poziva Naručioca.

Pravo na učešće u postupku imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku:

1. Izvod iz registra privrednih subjekata
2. Finansijski izveštaj za 2016. godinu
3. Referenc lista poslovnih partnera

Kriterijum za vrednovanje ponuda je najniža ponuđena cena.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima na srpskom jeziku. Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji kao i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima Naručioca. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost Ponuđača. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača. Uz ponudu dostaviti i predlog ugovora.

Rok za dostavljanje ponuda je 25.12.2017. godine do 11.00 časova.

Otvaranje ponuda će se obaviti 25.12.2017. godine u 11.00 č u Beogradu u prostorijama Instituta u Ulici Zeleni venac br. 2/III.

NAPOMENA:

Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ponuđača ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara uslovima poziva, odnosno odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu:
Institut za proučavanje lekovitog bilja „ Dr Josif Pančić“
Ul. Zeleni venac 2/III, 11000 Beograd
sa naznakom: Ponuda za „Staklenu ambalažu”

Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

Osoba za kontakt: dr Svetlana Turudija Živanović
telefon 064/867 4 799
e-mail: sturudija@mocbilja.rs

Beograd, 15.12.2017. godine

 

Preuzmi dokumentaciju

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top
--------------------------