skip to Main Content
013/2517-559 institut@mocbilja.rs
ПОЗИВ  За достављање понуда за набавку пословног простора

ПОЗИВ За достављање понуда за набавку пословног простора

Институт за проучавање лековитог биља
»Др Јосиф Панчић«

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института године заведене под редним бојем 371-XIX од 29.03.2019. године упућује се

ПОЗИВ

За достављање понуда за набавку пословног простора

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива. Критеријум за вредновање понуда је најнижа понуђена цена.

Докази о испуњености услова за учествовање у поступку набавке:

1. Извод из регистра привредних субјеката
2. Финансијски извештај за 2017. годину (потврдa о објављеном извештају)

Понуђачи су дужни да понуду сачине читко, штампаним словима, на српском језику, према документацији која је саставни део конкурсне документације. Неопходно је да понуда буде оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост Понуђача. Свака страна понуде мора бити парафирана и оверена печатом понуђача. У понуди навести рок плаћања.

Рок за достављање понуда је 10.04.2018. године до 9.00 часова.
Отварање понуда ће се обавити 10.04.2019. године у 10.00 часова у Београду, Ул. Зелени венац 2/3.

Понуде се достављају лично или поштом на адресу:
Институт за проучавање лековитог биља „ Др Јосиф Панчић“, Зелени венац 2/3, Београд
са назнаком: ,,Понуда за набавку пословног простора ’’
На задњој страни коверте обавезно назначити тачну адресу Понуђача.

Особa за контакт код Наручиоца:

-информације за тендерску документацију, време и место отварања Понуда
др Светлана Турудија Живановић, тел: 064 867 4 799
e-mail: sturudija@mocbilja.rs
– информације везане за техничке детаље
Душица Бошковић, на тел: 064 867 4 887
е-mail: dboskovic@mocbilja.rs

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator

administrator@mocbilja.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top