skip to Main Content
+381-13-2517-559 institut@mocbilja.rs Na svaku porudžbinu veću od 1.000 dinara isporuka putem AKS expressa je BESPLATNA!
POZIV Za Dostavljanje Ponuda Za Nabavku Opreme

POZIV za dostavljanje ponuda za nabavku opreme

Institut za proučavanje lekovitog bilja

»Dr Josif Pančić«

Na osnovu odredaba Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, broj 884 od 05.06.2014. godine i Odluke direktora Instituta godine upućuje se

 

POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku opreme zavedene pod  rednim bojem 184-XIX od 22.02.2018. godine

 

Predmet nabavke:

Partija 1: Tečni hromatograf HPLC Agilent Technologies 1260    Infinity II Series

Partija 2: Tečni hromatograf HPLC Agilent Technologies 1220 Infinity II Series

 

Pravo na učešće u postupku imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva. Kriterijum za vrednovanje ponuda je najniža ponuđena cena.

 

Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku nabavke:

 

  1. Izvod iz registra privrednih subjekata
  2. Finansijski izveštaj za 2017. godinu
  3. Referenc lista kupaca

 

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima, na srpskom jeziku, prema dokumentaciji koja je sastavni deo konkursne dokumentacije. Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima Naručioca. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost Ponuđača. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača.

Rok za dostavljanje ponuda je 12.03.2018. godine. do 14.00 časova.

Otvaranje ponuda će se obaviti  13.03.2018. godine u 10.00 časova u Beogradu u prostorijama Instituta u Ul. Zeleni venac br. 2/III.

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu: Institut za proučavanje lekovitog bilja    „ Dr Josif Pančić“, ul. Zeleni venac 2/III, Beograd sa naznakom: ,,Ponuda za opremu’’

Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

 

Osobe za kontakt kod Naručioca:

  • informacije za tendersku dokumentaciju, vreme i mesto otvaranja Ponuda: dr Svetlana Turudija Živanović, telefon 064/867 4 799, e-mail: sturudija@mocbilja.rs
  • informacije za tehničke karakteristike opreme: dr Teodora Janković,   telefon 064 867 4 802, e-mail:  tjankovic@mocbilja.rs

 

Osnovne karakteristike tražene opreme:

 

HPLC sistem 1260 Infinity

 – kvaternerna pumpa: opseg protoka 0.001-10 ml/min; opseg radnog pritiska do 600 bar (za protoke do 5 ml/min) i do 200 bar (za protoke do 10 ml/min). Formiranje gradijenta: Mešanje do 4 rastavarača na niskom pritisku. Vakuum degaser: Integrisani sa najmanje 4 kanala

– autosampler: opseg injektovanja 0.1-500 μl sa preciznošću <0.25% RSD; kapacitet više od 110 viala zapremine 2 ml. Opseg pritiska: 0 – 60 MPa (0 – 600 bar, 0 – 8702 psi). Carry over: <0.004 %.

– termostatirani odeljak za kolone: opseg temperature do 80°C; stabilnost temperature ± 0.1°C; kapacitet za najmanje 2 kolone dužine 30 cm

– detektor sa nizom dioda: izvor svetlosti deuterijumska i volframova lampa; snimanje do 8 signala i UV spektar; opseg talasnih dužina 190-950 nm; šum <± 0.7·10-5; širina slita- programabilni slit 1, 2, 4, 8, 16 nm; opseg linearnosti > 2 AU. Protočna ćelija: Dužina optičkog puta 10 mm.

– frakcioni kolektor: kapacitet min 120 epruveta dimenzija 16 x 48 mm; maksimalni protok 10 ml/min

– softver: Microsoft Windows 7; kontinuirano praćenje komponenti sistema; kontrola svih parametara instrumenta; mora da bude kompatibilan sa postojećim 1200 RR HPLC sistemom; mora da omogući jednostavan prenos metoda sa postojećeg HPLC sistema; mogućnost učitavanja i obrade datoteka sa postojećih sistema; u ponudi moraju da budu uključeni PC, Monitor i Laser Jet printer. Softver mora da bude licenciran i na licenciranoj i aktiviranoj WIN 7 platformi.

– rezervni delovi: dostupnost rezervnih delova 7 godina nakon isporuke

 

 

HPLC sistem 1220 Infinity

-binarna pumpa: opseg protoka 0.001-10 ml/min; opseg radnog pritiska do 600 bar (za protoke do 5 ml/min) i do 200 bar (za protoke do 10 ml/min). Formiranje gradijenta: Mešanje 2 rastvarača pomoću porporcionalnog ventila na niskom pritisku. Vacuum degaser: Integrisan sa 2 kanala.

– autosampler: opseg injektovanja 0.1-100 μl; kapacitet najmanje 100 viala zapremine 2 ml. Opseg radnog pritiska: 0 – 60 MPa (0 – 600 bar). Preciznost injektovanja: < 0.25 % RSD od 5 – 100 μL

– termostatirani odeljak za kolone: opseg temperature do 80°C; stabilnost temperature ± 0.15°C; kapacitet za najmanje 1 kolonu dužine 25 cm

– detektor: izvor svetlosti deuterijumska lampa; opseg talasnih dužina 190-600 nm ili više; šum <± 0.325·10-5; širina trake 6.5 nm; opseg linearnosti > 2 AU. Protočna ćelija: Dužina optičkog puta 10 mm.

– softver: Microsoft Windows 7; kontinuirano praćenje komponenti sistema; kontrola svih parametara instrumenta; mora da bude kompatibilan sa postojećim 1200 RR HPLC sistemom; mora da omogući jednostavan prenos metoda sa postojećeg HPLC sistema; mogućnost učitavanja i obrade datoteka sa postojećih sistema; u ponudi moraju da budu uključeni PC, Monitor i Laser Jet printer. Softver mora da bude licenciran i na licenciranoj i aktiviranoj WIN 7 platformi.

 

Napomena:

 

Uz referenc listu kupaca obavezno dostaviti podatak o prodaji 5 HPLC sistema u poslednje 3 godine,  rok isporuke i način plaćanja.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top
--------------------------