skip to Main Content
013/2517-559 institut@mocbilja.rs
POZIV  Za Dostavljanje Ponuda Za Nabavku Gotovih Mikrobioloških Podloga  Za Ispitivanja U Mikrobiološkoj Laboratoriji Instituta Za Proučavanje Lekovitog Bilja ,, Dr Josif Pačnčić’’, U Pančevu

POZIV Za dostavljanje ponuda za nabavku gotovih mikrobioloških podloga za ispitivanja u mikrobiološkoj laboratoriji Instituta za proučavanje lekovitog bilja ,, Dr Josif Pačnčić’’, u Pančevu

Institut za proučavanje lekovitog bilja
»Dr Josif Pančić«

Na osnovu odredbi Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje,. 869/1 od 04.07.2017godine i Odluke direktora Instituta broj 1591/T-1587 od 20.12.2018. godine upućuje

POZIV

Za dostavljanje ponuda za nabavku gotovih mikrobioloških podloga za ispitivanja u mikrobiološkoj laboratoriji Instituta za proučavanje lekovitog bilja ,, Dr Josif Pačnčić’’, u Pančevu

Nabavka usluge sprovodi se prema elementima koji su navedeni u komercijalnom delu ponude, a koja je sastavni deo Poziva Naručioca.

Pravo na učešće u postupku imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku:

1. Izvod iz registra privrednih subjekata
2. Finansijski izveštaj za 2017. godinu
3. Referenc lista poslovnih partnera

Kriterijum za vrednovanje ponuda je najniža ponuđena cena fco Pančevo, uslovi plaćanja, rok isporuke i rok trajanja podloga.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima na srpskom jeziku, Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji kao i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima Naručioca. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost Ponuđača. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača. Uz ponudu obavezno dostaviti predlog ugovora.

Rok za dostavljanje ponuda je 26.12.2018. godine do 9:00 časova. Otvaranje ponuda je u 9:15 časova, Zeleni venac 2/3, Beograd.

NAPOMENA: naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ponuđača ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara uslovima poziva, odnosno odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu:
Institut za proučavanje lekovitog bilja „ Dr Josif Pančić“, ul. Zeleni venac 2/III, 11000 Beograd, sa naznakom:,,Ponuda za za nabavku gotovih mikrobioloških podloga za ispitivanja u mikrobiološkoj laboratoriji’’

Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

Osoba za kontakt:
dr Svetlana Turudija Živanović, tel. 064 867 4 799
e-mail: sturudija@mocbilja.rs

dr Tatjana Stević, tel. 064 867 4 813
e-mail: tstevic@mocbilja.rs

Beograd, 21.12.2018.godine

 

PREUZMI DOKUMENTACIJU

administrator

administrator@mocbilja.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top