skip to Main Content
+381-11-30-31-650 institut@mocbilja.rs Na svaku porudžbinu veću od 1.000 dinara isporuka putem AKS expressa je BESPLATNA!

POZIV Za dostavljanje ponuda u postupku nabavke br. 15/17

         Institut za proučavanje lekovitog bilja

»DR JOSIF PANČIĆ«

Beograd

 

Na osnovu odredaba Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, broj 869 od 04.07.2017. godine i Odluke direktora Instituta broj  911 od 05.07.2017. godine upućuje

 

POZIV

Za dostavljanje ponuda u  postupku nabavke br. 15/17

Predmet nabavke: Usluge izvođenja radova na uređenju magacina gotovih proizvoda i poslovne zgrade (fasada i krov)-Partija 1, i adaptacija i rekonstrukcija pogona pomoćnih lekovitih sredstava-PLS (kancelarija za odeljenje ekstrakcije)-Partija 2, u Sektoru proizvodnje Instituta za proučavanje lekovitog  biljaDr Josif Pančić“ u Pančevu, ul. Bavaništanski put br. 277

Nabavka usluge Izvođenje radova na uređenju magacina gotovih proizvoda i poslovne zgrade, i adaptacija i rekonstrukcija pogona pomoćnih lekovitih sredstava  u Sektoru proizvodnje sprovodi se prema dokumentaciji  koja je sastavni deo Poziva Naručioca:  Partija 1 i Partija 2.

Pravo na učešće u postupku imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva.

Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku:

  1. Izvod iz registra privrednih subjekata,
  2. Finansijski izvestaj za 2016. godinu,
  3. Izvestaj o radovima u poslednje tri godine.

 

Kriterijumi za vrednovanje ponuda su:

  1. Najniža ponuđena cena,
  2. Rok i način plaćanja,
  3. Rok završetka radova,
  4. Garantni rok.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima, na srpskom jeziku, prema dokumentaciji koja je sastavni deo konkursne dokumentacije – TENDER Partija 1 i Partija 2. Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji i eventualno naknadno poslatim dodatnim objašnjenjima Naručioca. Ponuda mora da sadrži i sve dokumente i dokaze koje je Naručilac tražio kako bi se utvrdila ispunjenost obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost i kvalitet ponude, odnosno ustanovila kvalifikovanost Ponuđača. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom.

Za Ponuđače koji traže avansno plaćanje, neophodno je da, do potpisivanja ugovora, pribave bankarsku garanciju ili podnesu Pismo o namerama banke za davanje  bankarske garancije.

Rok za dostavljanje ponuda je 17.07.2017. godine do 11 h. Otvaranje ponuda je 18.07.2017. godine  u 10 h, Sektor proizvodnje, Bavaništanski put 277, Pančevo.

Ponude se dostavljau lično ili poštom na adresu: Institut za proučavanje lekovitog bilja „ Dr Josif Pančić“, ul. Zeleni venac 2/III, Beograd, ili Bavništanski put 277, Pančevo sa naznakom: Ponuda za izvođenje radova na uređenju magacina gotovih proizvoda i poslovne zgrade, i adaptacija i rekonstrukcija pogona pomoćnih lekovitih sredstava  u Sektoru proizvodnje.

Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

Osobe za kontakt kod Naručioca:

– informacije za tendersku dokumentaciju i vreme i mesto otvaranja Ponuda: dr Svetlana Turudija Živanović, telefon 064/867 4 799, mejl sturudija@mocbilja.rs;

– informacije za obilazak  i upoznavanje sa stanjem objekta: dr Dubravka Bigović, telefon 064 867 4 865 ili  Sreta Brkić,  telefon 064 867 4 852.

 

NAPOMENA:

Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ponuđača ukoliko ustanovi da ni jedna ponuda ne odgovara uslovima poziva, odnosno odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.

 

Beograd, 07.07.2017. godine                                                                                                                                                                                            Za naručioca:

                                                                                                                                                                                                                 Dr Svetlana Turudija Živanović

PREUZMI DOKUMENT

administrator

administrator@mocbilja.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top
Search
--------------------------