skip to Main Content
+381-11-30-31-650 institut@mocbilja.rs Na svaku porudžbinu veću od 1.000 dinara isporuka putem AKS expressa je BESPLATNA!

POZIV za dostavljanje ponuda

Institut za proučavanje lekovitog bilja
»Dr Josif Pančić«

Na osnovu odredbi Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, broj 884 od 05.06.2014. godine i Odluke direktora Instituta broj 286 od 9.3.2017. godine upućuje

POZIV

za dostavljanje ponuda za nabavku usluge zavedene pod brojem: 286 od 9.3.2017. godine

Predmet nabavke:     Usluga isporuka pouzećem proizvoda Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić’’ u Pančevu, ul. Oslobođenja br. 78

Nabavka usluge :  Isporuka pouzećem proizvoda Instituta za proučavanje lekovitog
bilja  „Dr Josif Pančić’’, u Pančevu, ul. Oslobođenja br. 78, sprovodi se prema
elementima koji su navedeni u komercijalnom delu ponude, a  koja je sastavni deo
Poziva Naručioca,

Pravo na učešće u postupku imaju pravna lica koja su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delatnosti koje su predmet ovog Poziva.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku:

1.  Izvod iz registra privrednih subjekata
2.  Finansijski izvestaj za 2016. godinu
3.  Referenc lista poslovnih partnera

Kriterijum za vrednovanje ponuda je najniža ponuđena cena.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima na srpskom jeziku, Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji kao i eventualno naknadno  poslatim  dodatnim  objašnjenjima   Naručioca.   Ponuda  mora  da  sadrži  i  sve dokumente  i  dokaze  koje  je  Naručilac  tražio  kako  bi  se  utvrdila  ispunjenost  obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost  i kvalitet ponude,  odnosno  ustanovila  kvalifikovanost  Ponuđača. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača.

Rok za dostavljanje ponuda je 15.03.2017. godine.

NAPOMENA:

Naručilac zadržava pravo da odustane od vršenja izbora ponuđača ukoliko ustanovi da nijedna ponuda ne odgovara uslovima poziva, odnosno odustane od izbora iz bilo kog drugog razloga.

Ponude se dostavljaju lično ili poštom na adresu:
Institut za proučavanje lekovitog bilja „ Dr Josif Pančić“,
ul. Zeleni venac 2/III, 11000 Beograd,
sa naznakom: Ponuda za „ Usluga isporuka pouzećem proizvoda Instituta”

Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

Osoba za kontakt: dr Svetlana Turudija Živanović, telefon 064/867 4 799
e-mail:  sturudija@mocbilja.rs;

Beograd, 09.03.2017.godine

administrator

administrator@mocbilja.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top
Search
--------------------------