skip to Main Content
+381-13-2517-559 institut@mocbilja.rs Na svaku porudžbinu veću od 1.000 dinara isporuka putem AKS expressa je BESPLATNA!

НАБАВКА УСЛУГЕ СПРОВОЂЕЊА ДДД МЕРА ЗА ПЕРИОД 2018/2019 ГОДИНE

На основу одредаба Правилника о ближем уређивању поступка набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, број 869 од 04.07.2017. године, и Одлуке директора Института године заведене под редним бојем 746-XIX од 15. 06. 2018. године

Институт за проучавање лековитог биља
»Др Јосиф Панчић«Београд
Тадеуша Кошћушка бр. 1, 11000 Београд

Упућује

ПОЗИВ

за достављање понуда у отовреном поступку набавке бр. 746-XIX-T

Предмет набавке: Набавка услуге спровођења ДДД мера на период од 12 месеци (21. 07. 2018. године – 20. 07. 2019. године) са могућношћу склапања дугорочнијег уговора на локацијама Института:
1. Баваништански пут 277, Панчево , Сектор производње прерада лековитог биља и производња препарата на бази биља и пчелињих производа (списак објеката дат у табели бр.1),
2. Екстерни магацин биљних сировина, Баваниште, Његошева 177, површине 600 м2
3. Ул. Ослобођења 78, Панчево, Апотека „Моћ биља 2“ и Микробиолошка лабораторија 160 м2
4. Зелени Венац бр. 2. , Београд, Дирекција Института, Рачуноводство и Сектор продаје (канцеларије) 221.7 м2
5. Тадеуша Кошћушка бр 1., Београд, Апотека „Моћ биља 1“(сутерен) и Сектор науке (канцеларије и лабораторије) 348,5 м2
6. Светозара Радића бр. 7, Београд, канцеларије и лабоараторија 143,7 м2

Право на учешће у поступку имају правна лица која су код надлежних органа регистрована за обављање делатности које су предмет овог Позива.
Понуде се израђују према упутству и достављају у запечаћеној коверти, на адресу ИНСТИТУТА:
Институт за проучавање лековитог биља „ Др Јосиф Панчић“, Тадеуша Кошћушка 1, Београд или лично на адресу:
Институт за проучавање лековитог биља „ Др Јосиф Панчић“, Зелени венац 2/3, Београд са назнаком:
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 746-XIX-T НЕ ОТВАРАТИ.
На полеђини коверте понуђач назначава своју адресу и телефон.

Благовремене су оне понуде, које су приспеле у ИНСТИТУТ до 05. 07. 2018. године у 9 часова.

Понуде ће бити отворене комисијски, 05. 07. 2018. у 11 часова у присуству овлашћених представника понуђача у Београду, ул Зелени венац бр.2/III, 11000 Београд.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће стручна Комисија ИНСТИТУТА, у најкраћем могућем року, узимајући у обзир квалитет понуђеног програма и економски најповољнију понуду, према Критеријумима за пондерисање, који су саставни део документације.
Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.

Сви објекти и просторије које су предмет Позива могу се видети сваког радног дана од 8 до 14 часова, уз обавезну претходну најаву (минимално дан раније)

Особa за контакт код Наручиоца:

– информације за тендерску документацију, време и место отварања Понуда
др Светлана Турудија Живановић, тел: 064 / 8674799, е-маил: sturudija@mocbilja.rs (замена: Надежда Вујовић, 011 30 31 650, е-маил institut@mocbilja.rs)
– информације везане за техничке детаље спровођења мера у Сектору производње Љиљана Савић 064 867 4 856 е-маил: ljsavic@mocbilja.rs (замена: Дубравка Биговић, 064 867 48 65 е-маил dbigovic@mocbilja.rs, Наташа Каравла: 065 867 50 13, nkaravla@mocbilja.rs)

PREUZMI DOKUMENTACIJU

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top
--------------------------