skip to Main Content
+381-11-30-31-650 institut@mocbilja.rs Na svaku porudžbinu veću od 1.000 dinara isporuka putem AKS expressa je BESPLATNA!

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU IZNAJMLJIVANJE MAGACINSKOG PROSTORA U PANČEVU

Na osnovu odredbi Pravilnika o bližem uređivanju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, broj 884 od 05.06.2014. godine i Odluke direktora Instituta broj 342/1 od 23.0.3.2017. godine raspisuje se

KONKURS ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA USLUGU IZNAJMLJIVANJE MAGACINSKOG PROSTORA U PANČEVU Z A POTREBE SEKTORA PROIZVODNJE INSTITUTA ZA PROUČAVANJE LEKOVITOG BILJA ,,DR JOSIF PANČIĆ’’

Nabavka usluge iznajmljivanje magacinskog prostora za skladištenje biljnih sirovina u suvom stanju upakovane u slamarice ili natron vreće (in bulk pakovanje), koje se slažu na paletama po visini za potrebe Sektora proizvodnje  Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić’’sprovodi se prema elementima koji su navedeni u daljem tekstu:
•    Lokacija magacinskog prostora na teritoriji opštine Pančevo ili  bliža okolina
•    Površina prostora neophodna za skladištenje je 300-700 m² .Visina  prostora minimum 4 m
•    Prostorije moraju biti suve i prozračne
•    Magacinske prostorije treba da budu obezbeđene mehaničkim sredstvima od glodara i insekata. (mreža na prozorima koji se otvaraju, rešetka na slivnicima, metalna maska na donjem delu vrata i sl.) Otvori za dovod svežeg vazduha štite se zaštitnom mrežom  i postavljaju se tako da sprečavaju kontaminaciju vazduha prašinom, štetnim gasovima ili neprijatnim mirisima
•    Ventilacija objekta može biti prirodna
•    Obavezno je postojanje veštačkog osvetljenja u objektu
•    Zaštita od požara prema važećim propisima
•    Obezbeđen pristup teretnim vozilima
•    Obezbeđeni uslovi za bezbedan rad radnika
•    Da se magacinske prostorije zaključavaju i da su obezbeđene od krađe
•    U pogledu izgradnje i ostalih zahteva, prostorije magacina moraju ispunjavati uslove Prema Pravilniku o sanitarno – higijenskim uslovima za objekte u kojima se obavlja proizvodnja i promet životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Sl. glasnik  RS“  06/97, 52/97)
•    Zakup magacinskog prostora u trajanju najmanje godinu dana

Pravo na učešće u postupku imaju pravna, kao i fizička lica.
Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku za pravna lica:

1.  Izvod iz registra privrednih subjekata
2.  Finansijski izvestaj za 2016. godinu

Dokazi o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku za fizička lica: dokaz o vlasništvu i potvrda o plaćenom porezu.

Ponuđači su dužni da ponudu sačine čitko, štampanim slovima na srpskom jeziku, Neophodno je da ponuda bude overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora da sadrži sve elemente koji su traženi u konkursnoj dokumentaciji kao i eventualno naknadno  poslatim  dodatnim  objašnjenjima   Naručioca.   Ponuda  mora  da  sadrži  i  sve dokumente  i  dokaze  koje  je  Naručilac  tražio  kako  bi  se  utvrdila  ispunjenost  obaveznih uslova, ocenila ozbiljnost  i kvalitet ponude,  odnosno  ustanovila  kvalifikovanost  Ponuđača. Svaka strana ponude mora biti parafirana i overena pečatom ponuđača.

Rok za dostavljanje ponuda je 05.05.2017. godine.

Ponude se dostavljaju lično ili poštom sa naznakom: Ponuda za Uslugu iznajmljivanje magacinskog prostora u Pančevu za potrebe Sektora proizvodnje  Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić’’ , na adrese:

Institut za proučavanje lekovitog bilja „ Dr Josif Pančić“,
ul. Zeleni venac 2/III, 11000 Beograd,

Institut za proučavanje lekovitog bilja „ Dr Josif Pančić“,
Sektor proizvodnje , Bavaništanski put 277, 26000 Pančevo

Na koverti je obavezno da se pored adrese Naručioca i naziva postupka na prednjoj strani, naznači i tačna adresa Ponuđača na zadnjoj strani koverte.

Beograd, 30.03.2017.godine

Direktor

Dr Dragoja Radanović

administrator

administrator@mocbilja.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Back To Top
Search
--------------------------